Topic outline

 • Part 14 - Ghi danh Users - Users enrollment

 • Part 15 - Phương pháp ghi danh users - Enrolment methods users

 • Part 16 - Giới thiệu Danh mục khóa học - Introduction of Course category

 • Part 17 - Tạo danh mục khóa học - Create courses category

 • Part 18 - Tạo khóa học - Create courses

 • Part 19 - Chọn format khóa học - Create courses format

 • Part 20 - Nhân bản khóa học - Duplicate the courses

 • Part 21 - Sao lưu khóa học - Courses backup

 • Part 22 - Phục hồi khóa học - Recover courses

 • Part 23 - Chỉnh sửa Nội Dung Khóa Học - Contents' course editing

 • Part 24 - Chỉnh sửa nội dung khóa học - Contents' courses editing

 • Part 25 - Ngân hàng câu hỏi và trắc nghiệm - Questions bank and quizzes

 • Part 26 - Tạo danh mục câu trắc nghiệm tại ngân hàng câu hỏi - Create quizzes category in questions bank

 • Part 27 - Đăng tải câu trắc nghiệm vào danh mục - Upload quizzes into category

 • Part 28 - Một số lỗi gặp phải khi đăng tải câu trắc nghiệm - Issues when you upload quizzes

 • Part 29 - Tạo Bài Kiểm Tra Trắc Nghiệm - Create quizzes test

 • Part 30 - Cho câu trắc nghiệm vào bài kiểm tra trắc nghiệm - Attach quizzes question into quizzes test

 • Part 31 - Tạo bài tập - Create assignment

 • Part 32 - Tạo diễn đàn và chấm điểm - Forum and mark

 • Part 33 - Video tương tác H5P - Interactive video H5P

 • Part 34 - Chỉnh sửa khóa học - Course editing

 • Part 35 - Chia sẻ nhúng từ YouTube - Share embed from YouTube

 • Part 37 - Tạo Link

 • Hướng Dẫn Khác LMS / Moodle Academy 2024